Om prosjektet

Projektet “Ladeteknologi for elektrifisert framdrift av maritime fartøy og luftfart” er eit strategisk kompetanseprojekt på eit område som har stor utvikling, både inna forsking og utvikling. Elektrisk framdrift tar over for fossilt brensel i stadig større deler av samfunnet. Ved å erstatta drivstofftanken med batteri, kan fornybar energi nyttast i transportsektoren.

Elbilen er den som har hatt størst framgang, men den maritime sektoren er også på full fart over til batteridrift. I Norge er det allereie bilferjer, passasjerbåtar og mindre nyttefartøy i drift basert på batteri som energilager. Innan luftfart er elektrisk framdrift foreløpig avgrensa til små to-seters fly, men utviklinga går fort og bruk av elfly til passasjertransport i det norske kortbanenettet blir allereie diskutert.

Alle desse fartøya er avhengig av ein eller anna form for ladeteknologi. For elbilar og større maritime fartøy, er dette godt etabildert i internasjonale standarar. For mindre maritime fartøy og luftfart, er dette fortsatt eit opent område. Gjennom prosjektet blir behovet og eksisterande løysingar kartlagat, mens uløyste problemstilingar gir grunnlag for vidare arbeid og nye prosjekt.

Fylgjande prosjektmål er definert:

  1. Kartlegging av eksisterande ladeløysingar og eksisterande/framtidig behov
  2. Bruk av eksisterande ladeløysingar og standardar frå andre bruktsområder
  3. Påverknad på kraftnettet
  4. Deltaking i relevante fora
  5. Oppgradeing av laboratoriefasilitetar
  6. Kartlegging av utfordringar og aktuelle problemstillingar for vidare forsking

Prosjektet bygger på den erfaringa UiT har fått gjennom samarbeidet med GMV om verdas første heilelektriske arbeidsbåt for oppdrettsnæringa (GMV Zero), samt innkjøp av elfly til utdanninga ved UTSA (University of Tromsø School of Aviation). Parallelt med prosjektet vil ein stipendiat arbeida med maritim ladeteknologi på campus Narvik.

Comments are closed.