Les om Terje André Bringelands PhD-prosjekt om PISA sine virkninger i utdanningssystemet

Mine forskningsinteresser og forskningserfaringer i relasjon til skole kan sammenfattes til strukturer, mekanismer og aktører der profesjonalitet er et viktig nøkkelord. Margaret Archers teorier om utdanningssystemet, struktur-aktør, kultur-aktør og refleksivitet brukes hovedsakelig som analytisk verktøy, men jeg er også interessert i elementer fra Bourdieu og Callon & Latour. Jeg bruker kritisk realisme som en generell filosofi. Jeg bruker hovedsakelig kvalitativ metode med intervjuer for å få bedre innsikt i realiteten. Mitt PhD-prosjekt ser tilbake på fenomenet OECD sin fremvekst etter andre verdskrig for å forstå status quo i utdanningssystemet.

 

PhD-prosjekt i komparativ pedagogikk

 

PISA: Fremvekst og rolle i utdanningssystemet.   

En komparativ studie av PISA sine virkninger i utdanningssystemet i relasjon til matematikkopplæringen i Norge og Sverige.

Lærerprofesjonalitet. Hva er det? I denne komparative studien er den internasjonale undersøkelsen PISA (Programme for International Student Assessment) virkninger på matematikkopplæringen i fokus. Grunnen til dette er en diskusjon knyttet til utdanningsfeltet rundt OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) sin internasjonale rådgivende posisjon for utdanningspolitikk bidrar til virkninger på lærerprofesjonen. OECD måler gjennom PISA-undersøkelsen en standardisert selvkomponert kompetanse hos elever etter grunnskolen i flere spesifikke fagområder, deriblant matematikk hvor resultatene ikke har vært tilfredsstillende. Flere teoretikere mener fokus på resultater og rangeringer kan medføre en målforskyvning i skolen som dreier skolepersonellet mot et standardisert innhold, eller mer presist en standardisert kompetanse i fagene enn på skolens mandat og det som er til elevenes beste. Men er det slik? Min tidligere forskning på skoleledere om denne problematikken knyttet til matematikkopplæringen indikerte at virkningene var på et politisk og byråkratisk nivå. Men hva sier lærere selv om virkninger? Er lærerprofesjonen objekter for PISA? Studien tar for seg kvalitativ metode for å undersøke dette nærmere hos matematikklærere på ungdomsskoler i Norge og Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.