Blues mothers – om tilbudet

Bakgrunn

Blues Mothers startet opp som et pilotprosjekt våren 2012. Åpen barnehage i Familiens hus hadde da vært i drift i litt over ett år, like lenge som første kommunepsykolog hadde vært ansatt i forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune. Helsestasjonene i kommunen hadde nettopp startet opp med EPDS-kartlegging ved 6 ukerskontrollen etter fødsel, og ønsket flere tiltak å tilby mødre som var nedstemte og hadde symptomer på depresjon. I tillegg viste erfaringene at denne gruppen av kvinner i mindre grad klarte å benytte seg av barselgrupper og Åpen barnehage. Kommunepsykologen foreslo derfor å tilby en mer «skjermet åpen barnehage» for denne målgruppen, og slik ble ideen om Blues Mothers til. Det ble søkt om og innvilget prosjektmidler fra Regionalt Kompetansesenter for Barn og Unge i Nord (RKBU-Nord).

Historikk

Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune hadde allerede lang erfaring med å samarbeide med Institutt for psykologi (IPS) ved UiT ved opprettelsen av psykologisk rådgivningstilbud for ungdom, Psykhjelpen på Tvibit, i 2004, og henvendte seg derfor til IPS/UiT ved professor Wang.
Opprinnelig ønsket vi å engasjere et par psykologstudenter som gruppeledere i Blues Mothers, men etter noen samarbeidsmøter fant vi det mest hensiktsmessig at de to psykologstudentene Anette Karlsen Dalseth og Kristin Valen Kristensen bidro i utformingen av innholdet i gruppesamlingene, og evaluerte tilbudet som del av sin hovedoppgave.

I april 2012 startet vi opp en pilotgruppe over 6 uker med 6 deltakere som var i målgruppen. Vi gjennomførte en brukerundersøkelse og evaluerte aktivitetene og psykoedukasjonen. Som et resultat av dette ble mestringsgruppen forlenget til 10 ukers varighet og innholdet og den praktiske gjennomføringen av psykoedukasjonen ble endret. I perioden 2012 – 14 ble Blues Mothers driftet på prosjektmidler, og deretter implementert som et fast tilbud ved Familiens hus.

Fra høsten 2012 har mestringsgruppen blitt drevet over 10 uker over samme modell som ble utformet ved oppstart av pilotgruppen, men med variasjoner i forhold til hvem som har ansvaret for psykoedukasjonen og rekkefølgen av de ulike aktivitetene. Vi har hele tiden forsøkt å være lydhøre ovenfor mødrenes ønsker og har gjort små variasjoner for å tilpasse oss dem. Etter hver mestringsgruppe har vi gjennomført brukerundersøkelser med tanke på å forbedre gruppetilbudet. Ved utgangen av 2021 er det gjennomført totalt 20 mestringsgrupper med 6-10 deltagere i hver gruppe.

Målgruppen

Målgruppen er nedstemte kvinner med milde til moderate depresjoner som har barn i alderen 0-12 måneder. Kvinnene rekrutteres til Blues Mothers av jordmor, helsesøster, lege eller andre som har vært i kontakt med kvinnene i forbindelse med svangerskap, fødselen eller barseltid. Vi informerer også om tilbudet via lokalavisen og hjemmesiden til Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune. Derfor tar noen kvinner selv direkte kontakt med oss.

Vi har ingen bunnkriterier for deltakelsen, men har lagt til grunn at hvis kvinnen selv kjenner behovet, eller noen har anbefalt det, så kan et slikt mestringstilbud passe for henne. Dette er i samsvar med at mestringsgruppen er et lavterskeltilbud. Likevel gjennomføres det en forsamtale der det informeres om tilbudet. I forsamtalen vurderer gruppeleder og kvinnen sammen om tilbudet kan passe for henne.

Ikke alle kvinnene som har deltatt i Blues Mothers har vært nedstemte eller deprimerte. Noen har kommet i en situasjon der de har hatt det vanskelig og strevd med egen psykisk helse. Vi har hatt kvinner med syke barn, engstelige kvinner, og kvinner som har vært gjennom traumatiske opplevelser enten i svangerskapet, i forbindelse med fødselen, eller i den første tiden etter fødsel. Noen har ønsket seg barn i mange år og opplevd nedstemthet når de endelig fikk det barnet de hadde ønsket seg, mens andre har blitt ufrivillig gravid.

I Blues Mothers har det deltatt flere svært unge mødre og flere godt voksne mødre. De har vært høyt utdannede eller hjemmeværende. Vi har også hatt flere mødre som har hatt alvorlige diagnoser, og noen som ønsket å delta i Blues Mothers for å forebygge psykiske vansker fordi de har gjenkjent symptomer på psykiske plager fra tidligere svangerskap og barseltid. Det viktigste kriteriet er at mødrene selv kjenner at de er bekymret for sin psykiske helse og ønsker å forebygge. Mange er også bekymret for hvordan egne psykiske helseplager påvirker barnet, og vil ha hjelp og støtte til å mestre situasjonen som småbarnsforeldre bedre.