Tema 1

Hva er motiverende intervju?

N

Læringsutbytte

  • Kjenne til hva MI er og hva MI  kan anvendes til 

Motiverende intervju (MI) er en profesjonell samtale mellom rådgiver og klient som henter frem og styrke klientens indre motivasjon til endring innen rammene for personens egne ønsker. MI kan være til hjelp også i tilfeller der personen er usikker og i tvil om hva han vil. 

I MI samarbeider rådgiver og klient om å utforske og styrke klientens verdier, argumenter og strategier som kan bidra får å få til den ønskede endring. Rådgiveren bidrar med kompetanse på temaet og kunnskap om endringsprosesser og klienten bidrar med kunnskaper og erfaringer om seg selv og sitt liv. 

Les mer her

I MI arbeider rådgiveren med å bygge opp og vedlikeholde en god relasjon til Klienten basert pårespekt, empati og autonomi og samarbeid. Motiverende intervju bygger pådette holdningssettet, som sammenfaller med en klientsentrert tilnærming. Verdiene henger tett sammen med kommunikasjonsferdighetene- de verktøy man benytter i samtalen for åstyrke klientens motivasjon og forpliktelse til sin ønskede endring. Gode utforskende spørsmål, oppsummeringer, bekreftelser og refleksjoner utgjør de viktigste kommunikasjonsferdighetene i MI.  

 MI-samtaler kan handle om atferdsendring, endring av holdninger eller innstillinger til noe som klientens kan påvirke selv. Åta en beslutning om endring er for mange et viktig steg påveien til endring.Rådgiveren arbeider derfor først med åøke klientens oppfatning av hvor viktig endringen er og deretter hennes/ hans tiltro til sin egen evne til åfåtil denne endringen. Etter at klienten har fattet en beslutning om åendre, arbeider rådgiveren med åstyrke denne beslutningen og hjelpe klienten åfinne de handlingsmåter og egenskaper som kan hjelpe klienten gjennom endringsprosessen.  Mange klienter er i en fase av ambivalens, en tvil, knyttet til om de skal gjøre endringer. Rådgiver bidrar i slike tilfeller til åløse opp evt. ambivalens slik at klienten kan fatte en beslutning som oppleves riktig og viktig for han / henne.

 Innen Motiverende Intervju unngår rådgiver i stor grad åinformere, argumentere, foreslåog overtale til endring, dersom klienten ikke spesifikt ber om dette. Dette er for åunngåat klienten skal oppleve det nødvendig åforsvare eller forklare seg, føle seg vurdert, eller miste forankringen i ens egne tanker og følelser knyttet til endringen. Det er klientens indre motivasjon som skal styrkes, ikke andres meninger om hva klienten bør gjøre. Mennesker lytter bedre til sin egen argumentasjon enn andres. Dermed er det viktig åfåfrem klientens egen argumentasjon.

 Språk og det klienten sier er  viktig i MI. Rådgiver bidrar til at Klienten setter ord påønsker tanker og følelser om endringen og slik snakker seg selv inn i endring.  MI ble utviklet for åkunne hjelpe rusavhengige, men anvendes i dag påen rekke andre felt innen blant annet psykisk helse, avhengighet og livsstils-problematikk. Pågrunnlag av omfattende forskning påeffekter av MI påen rekke områder har Helsedirektoratet i Norge støttet undervisning i og anvendelse av MI i kommuner og spesialisthelsetjenester.s

 

i

Les og reflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016):  Kapitel 1

Refleksjonsspørsmål :

  • Før du ser neste film lag en liste over de viktigste begreper som motiverende Intervju handler om.
  • Hva brukes MI til og hva handler MI samtaler om?
  • Hva er motivasjon hvilke to komponenter i motivasjon nevnes?

Refleksjonsoppgave:

Tenk over en ting du har lurt på om du skulle endret på, men ennå ikke har endret helt. For eksempel en livsstilsvane.

  • Hvor viktig er det for deg?
  • Hvor stor tro har du på at du vil få det til om du startet nå?
  • Hva ville mer informasjon om vanen og konsekvensene av vanen ha å si på ditt ønske om å endre deg?
  • Hva ville øke opplevelsen av viktighet eller din tiltro til at du klarer å gjennomføre endringen du tenker på?
Fordypning | "Nice to know"
  • Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitel 1.