Tema 4

Kommunikasjonsferdighetene i MI

N

Læringsutbytte

  • Kjenne til 4 kommunikasjonsferdighetersom anvendes i MI  og gi eksempler på disse. Kunne begrunne hvorfor vi anvender refleksjoner i MI

Kommunikasjonsferdighetene som anvendes i Mi skal bidra til å lytte og lokke frem de  argumenter, tanker og følelser mennesker har.  Dette krever at rådgiver toner ned sine egne argumenter og forslag og  hjelper klienten finne sin egen vei til endring.

i

Les og reflekter

Skriv ned et par utsagn som er sanne om deg selv:

For eksempel: jeg er opptatt av at ting blir gjort skikkelig. Jeg liker å bruke kreativiteten min.

(Dersom du har en medstudent/ kollega tilgjengelig, bytt gjerne utsagn med hverandre) og lag gode komplekse refleksjoner til utsagnene. (Her blir det nødvendig å gjette hva som kan ligge bak utsagnene). For eksempel: du er en som kan stoles på. Du har mange ideer og er flink til å foreslå nye måter å løse oppgavene på.

 Diskuter sammen var noen av refleksjonene  også bekreftende?

Tips: Begynn gjerne refleksjonen med «du…

Bekreftelser er  anerkjenner  egenskaper, ferdigheter, positive sider, eller noe positivt personen gjør eller har gjort.

Fordypning | "Nice to know"
  •  Miller, W.R. & Rollnick, S. (2016): Votiverende samtale. Støtte til endring. Bergen: Fagbokforlaget. Kapitel 4-6

  • Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitel