Tema 2

Endringsprosessene i MI

N

Læringsutbytte

  • Kunne si hvilke fire prosesser en rådgiver arbeider med i en motiverende samtale og kort beskrive hva de handler om.

I Mi arbeider rådgiveren med fire ulike prosesser for å lokke frem og styrke en persons indre motivasjon for endring. Det er først og fremst viktig at klienten  får komme til  orde og med egne ord engasjerer seg i eget endringsprosess. Rådgiveren lokker frem klientens egne argumenter og grunner til endring og arbeider med å holde fokus slik at klienten kan reflektere videre og dypere i sine tanker og følelser om endringen. Til slutt hjelper rådgiveren med å legge en plan som klienten mener er hensiktsmessig for sin endring. For å få til dette er rådgiverens formidling av empatiske grunnholdning og et samareid med klieneten en forutsetning.

i

Les og reflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016): Motiverende samtale. Støtte til endring. Bergen: Fagbokforlaget.  Kapitel 3.

Kan du med egne ord beskrive hva de fire prosessene heter og hva rådgiver arbeider med i hver prosess?

Fordypning | "Nice to know"
  •  Barth,T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk.