Tema 8

Etikk

N

Læringsutbytte

  • Kunne beskrive noen situasjoner der det kan reises tvil om etikken ved bruk av MI

Det er mange tenkelige dilemma i all form for rådgivning og påvirkningav mennesker også  i utøvelse av MI.   Hva som blir rett å gjøre må vurderes opp mot person og kontekst og tid.  Det viktigste du som helsearbeider kan gjøre, er å være innstillt på å vurdere og reflektere over etikk jevnlig i din yrkesytøvelse og gjerne diskutere dette med andre.

i

Les og reflekter

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013/2016): . Kapitel 10, 16 & 17.

I hvilke situasjoner vil du si at MI ikke passer å bruke.  Hvorfor passer det ikke ?

Hvilke elementer i grunnholdingen, om noen  i Mi  kommer dette dilemmaet i konflikt med ?

Fordypning | "Nice to know"

Fredriksson, L ., & Eriksson, K. (2003). The ethics of the caring conversation. Nursing Ethics, 10, 133-143