Tema 11

Att tillgodose behov

N

Lärandemål

 • Beskriva behov på olika nivåer
 • Reflektera över sjuksköterskans ansvar att stötta patientens egenomsorg i relation till olika behovsområden

Olika sorter behov

Som människor har vi behov på olika nivåer. Vi behöver syre och näring, men har också ett behov av att känna oss trygga, bli bekräftade och av att utvecklas. Hur väl de olika behoven tillgodoses påverkar också människors hälsa såväl direkt som indirekt.

Samtidigt som alla människor har samma typ av behov, så kan de ta sig vitt skilda uttryck. Precis som människors basala behov som sömn varierar, så varierar också de mer komplexa behoven. Därför krävs ofta lyhördhet från vårdares sida för att förstå och respektera uttryck för olika behov.

 

i

Läs och reflektera

Läs kapitel 11 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över vilka konskevenser det kan få för en person som inte får sina behov tillgodosedda. Att de basala behoven påverkar hälsan direkt är tydligt, men villken betydelse har utvecklingsbehoven för hur vi mår? Vilket ansvar har du som sjuksköterska att stötta patienten i att få behov som inte är basala tillgodosedda?

Det är sällan så att vi bara behöver få ett behov tillgodosett. Ofta är de sammanflätande, men somliga behov kan ha en mer framträdande plats i olika situationer.

Vilka av Maslows behov tänker du är tydligast i de här situationerna?

 

Vill du veta mer?

Om Maslows behovshierarki:

 • Koltko-Rivere, M. E. (2006). Rediscovering the later version of Maslow’s hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. Review of General Psychology, 10(4), 302-317.
 • Westlund, P., & Sjöberg, A. (2010). Antonovsky inte Maslow. Stockholm: Gothia fortbildning

Omvårdnadsteorier:

Virginia Henderson

Dorothea Orem

 • Cavananagh, S. J. (1991). Orem’s model in action. London: Macmillan.
 • Orem, D. (2003). Self-care theory in nursing. New York: Springer.

Omvårdnadsforskning som tar upp olika behov:

 • Bloomfield, J., & Pegram, A. (2012). Physical healthcare needs: oral hygiene in the mental health setting. Mental Health Practice, 15(6), 32-38.
 • Broadbent, E., Kydd, R., Sanders, D., & Vanderpyl, J. (2008). Unmet needs and treatment seeking in high users of mental health services: roles of illness perception. Australian and New Zeeland Journal of Psychiatry, 42(2), 147-153
 • Davies, E. L., Gordon, A. L., Pelentsov, L. J., & Esterman, A. J. (2019). The supportive care needs of individuals recovering from first episode psychosis: A scoping review. Perspectives in Psychiatric Care, 55(1), 6-14.
 • Fagerström, L. (1999). The patient’s caring needs. To understand and measure the unmeasurable. Vasa: Åbo Akademi University Press (Doctoral Dissertation, Departement of Caring Science).
 • Roden, J. (2004). Revisiting the Health Belief Model: Nurses applying it to young families and their health promotion needs. Nursing and Health Sciences, 6(1), 1-10.
 • Tay, L., & Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 101(2), 354-365. 

Läroböcker i omvårdnad:

 • Blix, E. S., & Breivik, S. (2006). Basisbok i sykepleie : om menneskets grunnleggende behov. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Brager, E., & Wisloff, D. S. (1992). Så lenge vi lever: bruksbok for helsearbeidere i möte med åndelige behov. Lillehammer: Cappelen.
 • Gabrielsson, S., & Ehneborn Looi, G.-M. (2017). Att se och möta individuella behov: introduktion till omvårdnad i psykiatrisk vård och omsorg: Stockholm: Books on Demand.