Tema 12

Hälsa

N

Lärandemål

  • Beskriva innebörden av ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa
  • Reflektera över din egen hälsa med stöd av hälsopsykologiska teorier

Vad är egentligen hälsa?

Innebär hälsa alltid samma sak, ens för en och samma person? Förmodligen inte. Det som får oss att må bra som unga kan exempelvis skilja sig högst väsentligt från det vi uppskattar och värderar senare i livet. Samtidigt visar forskningen att det finns vissa aspekter som har betydelse för de flesta människor, även om de vävs in på skilda sätt i människors livsväv.

Här berättar jag lite om vad hälsa kan vara:

I det här temat får du lära dig mer om hälsopsykologi och vilken betydelse bio-psyko-sociala faktorer har för människors hälsa och ohälsa, och för deras motivation att leva ett hälsosamt liv. Fokus ligger  på subjektiva aspekter av hälsa, snarare än på hälsa som att “vara frisk” och inte lida av någon sjukdom.
i

Läs och reflektera

Läs kapitel 12 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över vad hälsa innebär för dig? I vilken mån kan du relatera det du upplever som hälsa till de olika faktorer som lyfts fram i kapitlet. Vad handlar följande begrepp om i ditt liv? Livsmening, förmåga till självtranscendens, känsla av sammanhang, självtillit, kontrollfokus, attributionsstil, reailiens och härdighet, socialt stöd, personlighet och attityder. Använd gärna frågorna i detta dokument som underlag för din reflektion.
Dax för Jeopardy igen

Dax för Jeopardy igen – vad är frågan till dessa svar?

En persons förmåga att bevara – och ibland till och med förbättra – sin hälsa, samtidigt som de utsätts för påfrestningar och som på så vis kan bidra till resiliens
Click to Flip
Vad är HÄRDIGHET?

Det sätt som en person ser på orsakerna till framgångar och motgångar som kopplade till hen själv eller till omgivningen
Click to Flip
Vad är ATTRIBUTIONSSTIL?

En persons tilltro till sin egen förmåga att klara en situation genom att ta kontroll eller agera på ett bestämt vis.
Click to Flip
Vad är SJÄLVTILLIT?

En persons sätt att tillskriva sig själv eller yttre omständigheter ansvaret för det som händer
Click to Flip
Vad är KONTROLLFOKUS?

Upplevelsen av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull
Click to Flip
Vad är KÄNSLA AV SAMMANHANG?

En persons förmåga att finna sig tillrätta, uthärda och/eller övervinna svårigheter och ”komma igen"
Click to Flip
Vad är RESILIENS?

En persons förväntning om att hen kommer att drabbas av något negativt, och dessutom saknar möjlighet att undgå eller bemästra dem
Click to Flip
Vad är INLÄRD HJÄLPLÖSHET?

Förmågan att sätta sig själv åt sidan och engagera sig för något högre syfte, t ex en religion, ideellt arbete etc
Click to Flip
Vad är SJÄLVTRANSCENDENS?

En social process där personen får (och även ger) stöd till andra personer inom sitt sociala nätverk.
Click to Flip
Vad är SOCIALT STÖD?
Vill du veta mer?

Arne Holte, professor i hälsopsykologi, beskriver i denna tänkvärda presentation det han kallar sju rättigheter för psykisk hälsa. De rättigheterna är samtidigt goda råd om vad som främjar vår psykiska hälsa.

Vill du läsa mer om hälsopsykologi?

  • Espnes, G.A., & Smedslund, G. (2009). Helsepsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Rydén, O., & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. Stockholm: Bonniers.

Vill du läsa mer om omvårdnad och hälsa rekommenderas

  • Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande – i teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur.
  • Eriksson, K. (2000). Hälsans idé. Stockholm: Liber.