Annen nasjonal rettsutvikling

I tillegg til naturmangfoldloven, er det vedtatt andre lover som har betydning for bruk av LØK.

Utredningene fra Samerettsutvalget (NOU 2007: 13, bind A, B) og Kystfiskeutvalget (NOU 2008: 5) har også aktualisert behovet for kunnskap om fjordene. Blant Kystfiskeutvalgets forslag er opprettelse av et nytt organ, Finnmark fiskeriforvaltning, som skal forvalte fisket ut til fire nautiske mil utenfor grunnlinjene (Finnmarkssonen). Kunnskapsgrunnlaget for et slikt nytt forvaltningsorgan ble formulert slik: Det anses som viktig at et slikt forvaltningsorgan har ”fiskerikompetanse og lokal kompetanse”.

Forslaget ble forkastet etter konsultasjoner mellom nasjonale fiskerimyndigheter og Sametinget, men det ble bestemt at det skal etableres en fjordnemd. Man må kunne anta at en slik nemd vil ha stor nytte av lokal økologisk kunnskap om fjorder.