Fjorder som landskap

Den europeiske landskapskonvensjonen
Den 1. mars 2004 trådte den europeiske landskapskonvensjonen i kraft; en begivenhet som i betydelig grad aktualiserer landskap både som et forvaltningsmessig og som et forskningsmessig objekt. Konvensjonen som også Norge har undertegnet, skal fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap samt organisere europeisk samarbeid på disse områdene. Den innbefatter ikke bare landarealer, men også fjord-, kyst- og havområder.

I konvensjonens innledning legges det blant annet at landskapet spiller en viktig rolle av allmenn interesse på det kulturelle, økologiske, miljømessige og sosiale plan, og at man ønsker å innføre et nytt regelverk som gjelder vern, forvaltning og planlegging av alle landskap i Europa.  I innledningen vises det blant annet til konvensjonen om biologisk mangfold og andre internasjonale miljøavtaler.

Landskapsregioner – informasjon om kyst og fjorder
Ifølge Norsk Institutt for skog og landskap er utviklet et referansesystem for landskap som deler Norge inn i 45 landskapsregioner, basert på store likhetstrekk i landskapet.
Lenker til presentasjoner av kyst- og fjordlandskap i Nord-Norge:
Fjordene i Finnmark
Kystbygdene i Vest-Finnmark
Kystbygdene i Øst-Finnmark
Kystbygdene i Troms
Fjordbygdene i Nordland og Troms

Lenke til oversikt over alle landskapsregioner:
Landskapsregioner i Norge