Narrativ om kråkeboller

Porsangerfjorden har i løpet av de siste tiårene vært gjennom store økologiske endringer, og lokalbefolkningen peker på flere forskjellige årsaksforklaringer, og samspillet mellom dem.  Mange mener at økningen i kråkebollebestanden er en viktig årsak.

Flere av de lokale som er blitt intervjuet forteller at kråkebollen beiter ned tareskogen, blant en av dagens fjordfiskere (f. 1950): “Kråkeboller har jo overtatt fullstendig, enorme mengder. Mange av de her rognkjeksfeltan, kor det var mye tarebotn og vi brukte å sette rognkjeksgarn, der går det ikke an å sette garn lenger, der er det bare sånn ruggelstein og garnan bær fast og må hives. Kråkebolla har spist opp hele tareskogen.” At tareskogen har blitt borte blir sett på som et stort problem for den økologiske balansen, blant annet fordi fiskeyngelen ikke har noe oppholdssted, og at fisken ikke har noe sted å gjemme seg for kobben.

For å forklare at bestanden av kråkebolle har økt peker mange på at flere av de “naturlige fiendene” til kråkebollen har blitt borte. Ovennevnte fisker forteller videre: ”Det er jo noen som påstår at steinbiten er borte og steinbiten spiste jo kråkeboller. Koffor steinbiten er borte tør jeg ikke si noe om, men at det er en ubalanse som gjør det, det er det ikke tvil om.” At silda er borte er også en mulig faktor: “En annen ting er at nå hevdes jo, og det er sikkert riktig, at en av årsakene til at vi har så mye kråkeboller det er det at man fisket ned sildebestanden som man gjorde. Fordi at sildelarvene, når de vokser opp, de beiter på kråkebollerogna. Kråkebollelarvene. Og det er jo ikke umulig å tenkes at det kan være en av årsakene til at vi har mye kråkeboller, fordi at vi har jo fisket ned sildebestanden. Det er en av årsakene, kanskje ikke bare eneste årsaken, men en av årsakene. Og hvis det er riktig, hvorfor tillater man da et sildefiske nå igjen inne i fjordene, ikke sant? Hvor vi har en sånn enorm mengde med kråkeboller. Hvorfor ikke la den silden være? La den vokse opp så den kan beite på de her kråkebollelarvene. Hvis det er riktig.”

Klikk her for å finne narrativet i kartet.

Lenker til materiale om kråkeboller
Havforskningsinstituttet – temasider om kråkeboller

Andre narrativer fra Porsanger
Fahccabealli – en fiskegrunne i Porsanger
Gáđeš – en fiskegrunne i Porsanger
Overbeskatning av fiskeressurser
Ufred på fjorden
Kvoteordninger
Sel