Lärare: Tema 1

Vårdpsykologi

N

Lärandemål

Steg 1:

 • Beskriva vad vårdpsykologi är
 • Argumentera för vilken nytta sjuksköterskan/vårdaren kan ha av att ha kunskaper i vårdpsykologi

Steg 2

 • Diskutera vilka utmaningar det kan innebära när olika vetenskapliga perspektiv skall integreras inom ramen för sjuksköterskans profession
 • Reflektera över hur olika vetenskapliga perspektiv kan bidra till förståelsen av fenomen inom omvårdnad/sykepleie

Sjuksköterskans professionsansvar

Diskussion t ex utgående från ”think-pair-square-share”:

 • Vad kännetecknar sjuksköterskans professionsansvar, dvs. vad är sjuksköterskan expert på och ansvarar för, som andra professioner inte kan/vet mindre om?
 • Vilken betydelse har det att man har en egen vetenskap (vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap/sykepleievitenskap) som grund för professionen?

Möjligheter och utmaningar med vårdpsykologi

 • Övningen går ut på att i klassrummet göra en SWOT-analys runt frågeställningen: Vilka möjligheter och utmaningar är kopplade till att använda sig av andra vetenskapers teorier som stöd i sitt arbete? Detta kan avgänsas ytterligare t ex i relation till förståelse av patienten, den egna rollen och evidensbaserad vård).
 • Dela in klassen i grupper som gör en SWOT-analys på whiteboard/blädderblock eller dylikt 
 • Cirkulera därefter grupperna och låt varje grupp markera det som de uppfattar vara särskilt viktigt i de andras analyser med ett hjärta, och det som de ser som mest utmanande med ett !.
 • Slutligen diskuteras de områden som fått hjärt- respektive ! markeringar gemensamt i klassen utifrån de olika analyserna.
 • Vill man tillföra diskussionen ytterligare en nivå så kan man till sist låta grupperna kommentera sina egna analyser, hur de resonerade och om det är något speciellt de vill framhålla som inte markerats av andra, men som de uppfattar som viktigt.
Kompletterande material