Lärare: Tema 13

Stressrelaterad ohälsa

N

Lärandemål

Steg 1

  • Diskutera olika faktorer som har betydelse för hur människor värderar och hanterar stress
  • Förklara betydelsen av återhämtning
  • Ha kännedom olika strategier för att reducera stress

Steg 2

  • Samtala med människor om stress
  • Göra en analys av stressorer respektive copingstrategier i en specifik situation
  • Reflektera över stress i sjuksköterskans vardag

Att samtala om stress

Övningen syftar till att studenterna utvecklar sin förståelse av stress och hur stress påverkar människors liv, samt sin förmåga att samtala med andra om stress. Övningen innebär också ett tillfälle att träna samtalsfärdigheter, samt att tillämpa teori på case.

Steg 1
Studenterna får i uppgift att tala med en person (det kan vara en bekant, en sjuksköterska man träffar under VFU eller liknande) om vad stress innebär för personen, vad som skapar stress, hur stressen påverkar vardagen och hälsan, och om vad personen gör för att förebygga eller minska stress och om hen har några tankar om det finns ytterligare saker som personen själv skulle behöva/vilja göra för att förebygga och/eller reducera stress. I dessa samtal bör studenterna uppmuntras att använda de samtalsfärdigheter som finns beskrivna i modulen för MI, dvs. goda (företrädesvis öppna) frågor, reflektioner, bekräftelser och summeringar för att på så vis få ta del av den andres perspektiv och erfarenheter. 

Studenterna skriver sedan ett sammanfattande case utifrån detta. Alternativt skriver studenterna case utifrån egna erfarenheter (anonymt) runt samma frågeställningar.

Steg 2a
De anonymiserade casen fördelas mellan studenterna, som gör en analys av 1) stressorer, 2) copingstrategier personen använder, 3) strategier personen skulle ha nytta av att utveckla. Detta kan göras i klassrummet, men också som individuell övning via webben, med kamratbedömning.

Steg 2b
Vid steg 2 kan man också låta studenterna arbeta i grupp IRL. Utifrån de case gruppen har kan de välja ett, och göra ett rollspel där personen träffar en sjuksköterska för att få stöd att genomföra förändring/lära sig någon strategi för att hantera stress.

Stress i sjuksköterskans vardag

Studenterna söker självständigt artiklar om stress i sjuksköterskans vardag. Det kan exempelvis vara artiklar som tar fasta på erfarenheter av samvetsstress (stress of conciousness) eller compassion/empathy fatigue. Vid ett seminarium diskuteras artiklarna i relation till generella teorier om stress i relation till såväl det egna ansvaret/möjligheterna att hantera stress, som organisationens ansvar att skapa en god arbetsmiljö. Det är med andra ord centralt att studenterna blir medvetna om att det är bra att utveckla strategier för att förebygga och bemästra stress, men också hur man påverkar varandra i en arbetsgrupp samt att arbetsgivare också har ett ansvar. Förslagsvis kan reflektionen också beakta hur man kan ta upp frågan om stress på en arbetsplats – här kan kopplingar också göras till tema 19 och 20.

Kompletterande material

Glasberg, A.-L., Eriksson, S., & Norberg, A. (2007). Burnout and ‘stress of conscience’ among healthcare personnel. Journal of Advanced Nursing, 57(4), 392-403. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.04111.x

Glasberg, A.-L., Eriksson, S., & Norberg, A. (2008). Factors associated with ‘stress of conscience’ in healthcare. Scandinavian Journal of Caring Science, 22(2), 249-258. doi:10.1111/j.1471-6712.2007.00522.x

Knobloch Coetzee, S., & Klopper, H. C. (2010). Compassion fatigue within nursing practice: A concept analysis. Nursing and Health Science, 12(2), 235-243. :https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2010.00526.x

Sabo, B. M. (2006). Compassion fatigue and nursing work: can we accurately capture the consequences of caring work? International Journal of Nursing Practice, 12, 136–142. doi:10.1111/j.1440-172X.2006.00562.x