Lärare: Tema 6

Tidvattenmodellen -Samtalet på tu-man-hand

N

Lärandemål

Steg 1

  • Att beskriva fokus för samtalet på tu-man-hand

Steg 2

  • Att genomföra samtal på tu-man-hand 

Om den holistiska bedömningen handlar om hur det har varit och om de visioner personen har, så riktar sig samtalet på tu man hand mot hur det är idag. Vad är speciellt svårt och utmanande? Vad har förändrats (om än med bara ett litet, litet steg)? Vilka upptäckter har gjorts? Vad kan man lära av dem? är  teman för ett sådant samtal. 

Studenterna förbereder sig genom att läsa litteratur om samtalet på tu man hand. De kan med fördel också ta del av materialet om kommunikationsfärdigheter som finns i Modul 3.

Underlag för samtalen finns i litteraturförslagen. Studenterna genomför samtal på samma vis som i den holistiska bedömningen. Förslagsvis uppmuntras de även att använda sig av samtalsfärdigheterna från MI för att ställa följdfrågor och leda samtalet vidare.

Uppföljande reflektion: Diskutera hur de tio åtagandena syns i samtalet, och om de hade kunnat bli än tydligare (detta kan givetvis också göras i relation till övriga teman.

Litteratur

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 10-11

Buchanan-Barker, P., & J, B. P. (2019). Tidal: Upptäcktsresan. In L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (3 uppl., sid. 343-363). Lund: Studentlitteratur.