Lärare: Tema 8

Tidvattenmodellen -Grupper

N

Lärandemål

Steg 1

  • Att reflektera över hur grupper kan vara en källa till stöd i återhämtningsprocessen och bidra till upplevelser av helhet och sammanhang

Steg 2

  • Att ha grundläggande färdigheter för att kunna planera och leda grupper med fokus

Upptäckargruppen

Upptäckargruppen är en grupp där människor tillsammans med andra kan börja utforska och upptäcka sin historia och sina egna resurser tillsammans med andra människor. I och med det får man också en möjlighet att upptäcka att man är såväl lik andra som en unik person, och att det är möjligt att vara båda delar, vilket i sin tur bidrar till ökad självaktning och självkänsla. I den här gruppen samtalar man om vardagliga ting och frågor som mer handlar om att vara en “människa bland människor” än om psykisk ohälsa och livsproblem.

Instruktioner för övning
  • Utgångspunkten för samtalen tas i förtryckta kort med frågor. Du hittar dessa kort i en separat fil, och skriver du ut filen tvåsidigt får du såväl fram och baksida på korten. Dessa kort lägger du i numrerade kuvert. Kuverten kan t ex läggas på en stol där volontärer får ta ett kuvert, eller så kan man be deltagarna att dra ett kuvert ur en låda eller ur handen på en av möjliggörarna. De som tagit kuvert ombeds sedan hålla dessa utan att öppna dem i förtid.
  • Personen med lägst nummer på sitt kort får börja med att öppna sitt kuvert och läsa frågorna samt välja en som hen vill besvara och läsa upp den högt för gruppen. Vill man inte svara går det också bra att passa, eller ställa frågan till gruppen som helhet eller en person i gruppen.
  • Därefter svarar personen på frågan och de andra får sen kommentera det personen sagt – eller svara på frågan själv.

Uppföljning

Genomför gruppen och låt deltagarna reflektera över sina erfarenheter. För att fördjupa diskussionen kan den med fördel knytas till kunskaper som inhämtats i tema 20 i Modul 1, “Att vara delaktig i en grupp”.

I nästa steg får studenterna leda reflektionen runt några kort var.

PS: Det är tillåtet att hitta på egna frågor förutsatt att de återspeglar det grundläggande synsättet i Tidal-model så länge de tar fasta på personens resurser och möjliga intressen (snarare än sjukdom och behandling) och inte är formulerade på ett sätt som kränker personens integritet och värdighet

Lösningsgruppen

I lösningsgruppen ligger fokus på deltagarnas egen förmåga att uppmärksamma framsteg och vad som bidrar till det, hitta lösningar och stötta varandra. Därigenom kan personens känsla av att vara kapabel stärkas, inte bara för att man kan hitta lösningar på de utmaningar man själv ställs inför, utan för att man får bidra och vara ett stöd för andra. Detta är också något som inger hopp i relation till personens återhämtningsprocess. Den är också ett tillfälle där personen möts av andras medkänsla och omsorg.

Möjliggörarens uppgift är här att se till att den person som tar upp något upplever sig ha kontroll över samtalet, och får sitta i “förarsätet” samt att försiktigt stötta personen i att uppmärksamma förändringar. I detta arbete behöver möjliggöraren också hjälpa personen att skifta fokus från att uppslukas av problemen, till att se att det finns nyanser och andra perspektiv och erfarenheter.

Övning

Diskutera  vilka utmaningar det skulle kunna innebära att som möjliggörare hålla sig själv tillbaks och lämna så mycket som möjligt av ansvaret till patienterna, samt att inte “fastna i problemet” utan istället vidga horisonterna.

Ni kan också träna strategier för detta tillsammans, t ex med utgångspunkt i något problem som någon i gruppen har/föreställer sig ha i ett rollspel.

Litteratur
Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 12

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2007). The Tidal Model Manual Kan beställas via:http://www.tidal-model.com/tidal%20manua