Lärare: Tema 3

Tidvattenmodellen – en introduktion

N

Lärandemål

Steg 1

  • Reflektera över hur psykisk hälsa, ohälsa och återhämtning kan förstås som en del i människors liv

Steg 2

  • Diskutera vilka konsekvenser en sådan förståelse får för vårdares yrkesutövning

Reflektera i grupper över metaforer som patienter använder för att beskriva sin psykiska hälsa och ohälsa.

Vilka andra metaforer som har med vatten/hav/båtfärder kan studenterna identifiera? Vad säger dessa metaforer om patisenters hälsa/ohälsa/återhämtning?

Finns det andra metaforer som har en annan tematik är vatten? Vad kan man lära sig av dem om patienters livsvärld?

Låt studenterna sitta i mindre grupper och diskutera vilka konsekvenser ett fokus på hälsa och återhämtning får för deras yrkesutövning. Vilka möjligheter ser de? Vilka är utmaningarna? Redovisa och diskutera vidare i tvärgrupper eller helklass.

Litteraturförslag
Böcker och bokkapitel

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge (Kapitel 1-5).

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur. (Kapitel 2).

Artiklar

Denna artikel ger en introduktion till modellen, och kan användas som utgångspunkt för diskussioner om synen på psykisk hälsa, ohälsa och återhämtning (recovery).

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2004). Beyond empowerment: Revering the story teller. Mental Health Practice, 7(5), 18-20. doi: http://dx.doi.org/10.7748/mhp2004.02.7.5.18.c1788

Nedanstående artikel kan användas som utgångspunkt för att problematisera sjuksköterskans/vårdpersonals ansvar för att stödja återhämtning.

Barker, P., & Buchanan-Barker, P. (2011). Myth of mental health nursing and the challenge of recovery. International Journal of Mental Health Nursing, 20(5), 337-344. doi:10.1111/j.1447-0349.2010.00734.x

Artiklar om implementering av modellen

Brookes, N., Murata, L., & Tansey, M. (2008). Tidal waves: implementing a new model of mental health recovery and reclamation. Canadian Nurse, 104(8), 22-27. Retrieved from http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=jlh&AN=105576320&site=ehost-live&scope=site

Fletcher, E., & Stevenson, C. (2001). Launching the Tidal Model in an adult mental health programme. Nursing Standard, 15, 33-36

Gordon, W., Morton, T., & Brooks, G. (2005). Launching the Tidal Model: Evaluating the evidence. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12, 703-712.