Lärare: Tema 1

Hva er Recovery?

N

Læringsmål

  • Kunnskap om Recovery i relasjon til rus og psykisk helse
  • Kunnskap om betydningen av Recovery i menneskers liv
  • Kunnskap om viktige faktorer i en recoveryprosess

Fem prosesser i Recovery

Oppgaven kan gjøres i grupper av studenter, kollegaer og/eller brukere. Fem til syv personer kan være en god gruppestørrelse

Ta utgangspunkt i de fem prosessene: samhørighet, håp identitet, mening og selvhevdelse. Sett av noen minutter hvor hver enkelt reflekterer og noterer ned tanker rundt de ulike begrepene. Diskuter deretter hva begrepene betyr for hver enkelt og let etter ulikheter og likheter i hverandres fokus.

Å jobbe med sine egne verdier

Denne oppgaven kan gjøres individuelt, men gjene avsluttes med å dele sine fem viktigste verdier og refleksjoner rundt disse i en gruppe eller personen ved siden av.

For å hjelpe andre med å finne sine verdier er det meningsfult å først stille seg selv spørsmålet. Hva er mine verdier? Hva er viktigst for meg? Dette er store spørsmål som kan være utfordrende å svare på, her er en liste som bidra i tanke-prosessen. Velg ti fra denne listen som er viktig for deg og som sier noe om hvordan du tenker og handler (ønsker å handle). Føy gjerne til flere. Når du så har valgt 10, velger du bort halvparten og sitter igjen med de fem viktigste.

Sett dine fem verdier opp forann deg og spør deg selv:

Er det de verdiene som betyr mest for meg, og preger mine tanker og handlinger? Hva hindrer meg i å leve etter mine verdier?

Selv om recovery er en personlig reise, er det også noen ting som vi vet er viktig for de aller fleste personer på veien mot god psykisk helse.

Selvbestemmelse – mennesker har behov for å kjenne at de har kontroll over sitt eget liv, og blir gitt kunnskap og mulighet til å ta sine valg. Alle personer er ekspert på seg selv og har den beste kjennskap til sine utfordringer. Eksempler på dette er rett til å bestemme selv hvor en skal bo, og hvordan en skal bruke sin egen tid.

Håp – Troen på at livet kan bli bedre er avgjørende for vilje til gjøre endringer, og for å våge å forfølge sine drømmer og sine ønsker

Identitet – Folk er alltid mer enn en “rusmisbruker eller “psykisk syk”. Fortsatt opplever mange mennesker marginalisering og stigma både fra arbeidslivet, sosiale kontekster og helsetjenestene. Recovery er en vei mot et positivt forhold til seg selv, fri fra “merkelapper” og opplevelsen av å være mer enn sin lidelse og sine problemer.

Mening – Vi trenger og erfare at vårt bidrag betyr noe både for medmennesker og samfunnetå kunne være en som gir noe tilbake og hjelpe andre i stede for å være den som mottar hjelp

Samhørighet – erfaringen av å være en del av et felleskap er viktig, det kan være både det å møte andre med like utfordringer og kjenne på følelsen av å være i samme båt,

Å snakke om bedring og recovery knytter mennesker sammen, det kan bidra til å finne mening i vonde erfaringer og inspirere til håp. Det gir mulighet til å løfte frem hva personen får til og gir verdifulle innspill til hverandres prosesser.

i

Refleksjonsspørsmål

Bruk disse spørsmålene for å komme i gang med å reflektere over og snakke om recovery. Gode samtaler er når vi deler tanker og ideer med hverandre, når vi lytter med respekt, for å forstå hverandre og ikke for å diskutere og når alle som ønsker det får mulighet til å si noe.

  • Hvem er du?
  • Hva er du god til?
  • Hva gir deg håp?
  • Hva gir deg mening i livet?
  • Hva er viktig for deg?