Lärare: Tema 2

Psykologiska inriktningar

N

Lärandemål

Steg 1

 • Beskriva huvuddragen i olika psykologiska inriktningar
 • Identifera psykologiska begrepp som förekommer i omvårdnadsteorier

Steg 2

 • Diskutera hur olika psykologiska inriktningar influerat olika omvårdnadsteoretiker

Psykologiska inriktningar

 • Grupperna får ansvar för att presentera varsin inriktning, samt en omvårdnadsteori som hämtat inspiration från denna. Här kan man tänka sig en enkel översikt med utgångspunkt i hur de psykologiska inriktningarna introduceras i kapitel 2 i boken samt den kurslitteratur man använder sig av om omvårdnadsteorier och/eller artiklar. 
 • Grupperna presenterar sen ett valfritt case och diskuterar hur detta kan förstås med stöd av den psykologiska teorin, och hur dessa kunskaper tillsammans med omvårdnadsteorin kan användas i vårdplanen.
 • Alternativt utvecklar läraren själv ett case, typiskt för den kontext som är i fokus för kursen, och som studenterna sen applicerar kunskapen på. I den gemensamma uppföljningen kan man då, förutom att följa upp vad grupperna kommit fram till och hur man kan använda sig av dessa kunskaper i framtiden, också reflektera över vilka slutsatser man drar om perspektivets betydelse.
 • En annan möjlighet är att göra denna övning då man bearbetat bokens övriga kapitel, och/eller göra en fördjupning med stöd av andra källor.

JEOPARDY

 • I denna övning används appen quizlet i läge “flashcards”. På skärmen visas frågor, studenterna ger svaren.

 • Själva quizet finns här:

  https://quizlet.com/_61rtlj

Kompletterande material
Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder (6 uppl.). Lund: Studentlitteratur.