Lärare: Tema 19

Mellanmänskligt samspel

N

Lärandemål

Steg 1

  • Visa medvetenhet om vad som möjliggör respektive försvårar kommunikation
  • Reflektera över ditt eget ansvar som samtalspartner

Steg 2

  • Reflektera över mellanmänskliga processer och vilka färdigheter man behöver ha som sjuksköterska för att gynna samspelet
  • Beskriva vilken betydelse mellanmänskligt samspel har inom ramen för personcentrerad vård

Som människor är vi ofrånkomligen relaterade till varandra, vilket gör att vårt samspel med andra människor får avgörande betydelse i såväl provatliv som yrkesliv. Övningarna i detta tema är specifikt kopplade till yrkeslivet,  och mer specifikt till samspelet mellan vårdare och patienter. I olika omvårdnadsteorier lyfts relationella aspekter fram oavsett teorins huvudfokus. Några teorier lägger också fokus på mellanmänskliga relationer, exempelvi Hildegar Peplau och Joyce Travelbee. Det mellanmänskliga samspelet betonas också i relation till kärnkompetensen personcentrerad vård genom det fokus som berättelsen och partnerskapet har (Ekman 2014). Såväl patientens upplevelse av omvårdnadens kvalitet som patientens delaktighet i vården.

Relationsfärdigheter

Delaney, Shattell och Johnson (2017) beskriver med utgångspunkt i Peplaus teori olika färdigheter som skapar förutsättningar för ett gynnsamt mellanmänskligt samspel. Dessa färdigheter knyter an till den interaktiva process som uppstår i det goda mötet. Det handlar om förmågan att vara närvarande, förmedla att man lyssnar, visa såväl kognitiv som känslomässig empati (dvs. såväl förstå hur den andre har det som visa medkänsla), intoning, att förstå innebörden i den andres berättelse och ge ett gensvar.

Färdighetsövningar

Inspirerad av artikeln kan exempelvis mindfulnessövningar inkluderas i utbildningen och kroppspråk observeras i samband med samtalsövningar. De samtalsfärdigheter som beskrivs i modulen för MI kan också bidra till att visa att man lyssnar, till att locka fram berättelsen och för att ge ett gensvar som såväl stärker relationen som skapar förutsättningar för patienters delaktighet i vården.

Gemensam reflektion

Här kan det också vara angeläget att reflektera över innebörden i såväl “mellanmänskligt samspel” som “delaktighet” i relation till de inom personcentrerad vård centrala begreppen “berättelsen” och “partnerskapet”. Några frågor att reflektera över är

  • skillnader mellan partnerskap och att patienten är välinformerad och delaktig i beslut
  • hur patient och vårdare tillsammans skapar en berättelse, och blir en del av varandras berättelser. Vad är viktigt för att det bidrag man själv ger skall stärka patienten som person, och öka hens tilltro till såväl sin egen förmåga som till vården? 

Att etablera en vårdande relation

Travelbee beskriver interaktionen mellan sjuksköterska och patient som en process som utvecklas successivt. Den börjar vid det första mötet, och leder genom att vars och ens identitet blir tydligare via empati och sympati, till att en ömsesidig förståelse och kontakt etableras.

Reflektera tillsammans över vad dessa olika steg kan innebära för utmaningar, och vilket ansvar sjuksköterskan har för hur relationen utvecklas.

Kompletterande resurser
Delaney, K. R., Shattell, M., & Johnson, M. E. (2017). Capturing the interpersonal process of psychiatric nurses: A model for engagement. Archives of Psychiatric Nursing, 31(6), 634-640. doi:10.1016/j.apnu.2017.08.003

Om personcentrerad vård och delaktighet

Dahlberg, K., & Ekman, I. (Red.). (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Stockholm: Liber.

Ekman, I. (Red.) (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Stockholm: Liber.

Eldh, A.-C. (2006). Patient participation – what it is and what it is not.(PhD), Örebro Universitet, Örebro.  

Omvårdnadsteorier

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur.

Peplau, H. (1952/1992). Interpersonal Relations in Nursing(2 ed.). London, UK: Macmillan.

Travelbee, J. (1969). Intervention in psychiatric nursing: Process in the one-to-one relationship. Philadelphia: F A Davis.

Travelbee, J. (1971). Interpersonal Aspects of Nursing(2 ed.). Philadelphia: F.A. Davis comp.