Lärare: Tema 3

Kropp och själ

N

Lärandemål

Steg 1

 • Beskriva sambandet mellan kropp och själ med utgångspunkt i Gilberts modell för affektreglerande system
 • Med utgångspunkt i Gilberts modell diskutera varför relationen mellan vårdare och patient är central för god omvårdnad

Steg 2

 • Identifiera och analysera uttryck för det affektreglerande systemet i olika vårdsituationer
 • Mot bakgrund av denna analys diskutera omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att återskapa balans i det affektreglerande systemet

Affektreglerande system

 • Be studenterna förbereda sig genom att i grupp reflektera över situationer som upplevs problematiska. De gör sedan ett rollspel om situationen.
 • Reflektera tillsammans över om och hur reaktioner som hör ihop med det hotfokuserade systemet blir synligt i de inblandade personernas beteende, och vilken betydelse det har för det som sker.
 • Vad kan hända om flera i en situation reagerar utifrån en tolkning av den som hotfull?
 • Vad kan sjuksköterskan behöva för stöd för att förstå och hantera situationen på ett sådant sätt att hen själv kan vara trygg och använda sin kompetens?
 • Gå vidare genom att reflektera över vad sjuksköterskan kan göra för att patient och andra inblandade skall bli tryggare.
 • Spela upp scenen igen, utifrån de idéer som framkommit om vad som behövs.
 • Reflektera över skillnader i vad som kunde observeras, och hur det var att vara aktiv i rollerna.
 • Vilka lärdomar dras?

Via webben

Istället för rollspel (ovanstående övning), be studenterna att skriva berättelser och reflektera tillsammans över i studiegrupper på webben. 

Tips

Detta tema kan med fördel länkas till andra teman och kapitel i boken genom reflektion runt nedanstående frågor:

Tema 8 för att fördjupa förståelsen för varför en trygg anknytning är viktig. På vilket sätt kan samspelet med andra påverka balansen i det affektreglerande systemet?

Tema 13 och 14 Hur kan reaktioner i samband med stress och trauma förstås mot bakgrund av ett överaktivt hotfokuserat system? Hur kan olika omvårdnadsinterventioner bidra till att skapa balans i systemet?

Tema 18 Vilken betydelse har medkänsla för att balansera det som händer i kroppen?

Tema 19-20 Hur kan olika tänkbara scenarior i samspelet mellan människor tänkas påverka det affektreglerande systemet? Vad är viktigt att tänka på i teamarbete för att teamet skall vara tryggt, och också kunna använda sina resurser på ett bra vis?

Kompletterande material
Wiklund Gustin, L. (2019). Ledarskap och teamarbete. I: L. Wiklund Gustin (red.). Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå, 3 uppl., s. 597 – 618. Lund: Studentlitteratur.