Lärare: Tema 11

Att tillgodose behov

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva behov på olika nivåer
  • Reflektera över sjuksköterskans ansvar att stötta patientens egenomsorg i relation till olika behovsområden

Steg 2

  • Reflektera över sjuksköterskans ansvar att identifiera patienters behov på olika nivåer
  • Problematisera etiska utmaningar som kan uppstå då patienters och sjuksköterskors syn på patienter omvårdnadsbehov skiljer sig åt

Personliga behov och sjuksköterskans etiska ansvar

Sjuksköterskan har enligt bl.a Hendersons teori (som inspirerats av Maslows behovspyramid) ett ansvar för att identifiera och tillgodose patienters behov. Detta behöver inte vara kontroversiellt, men kan innebära att sjuksköterskan intar en expertroll gentemot patienten. Detta kan innebära en etisk utmaning om patienten själv inte kan identifiera sig med sjuksköterskans bedömning.

Be studenterna att beskriva situationer där sjuksköterskor tycker att patienter har vårdbehov som patienter inte har – och tvärt om. Diskutera dessa i relation till etiska utmaningar relaterade till

  • Förväntningar på att stötta patientens autonomi och egenvård: Hur kan vårdare stötta personen att uppmärksamma vad hen behöver göra för att ta hand om sin hälsa?
  • Finns det en risk att patienten känner sig överkörd om sjuksköterskan vet vad som är bäst?  Att hen känner sig övergiven och osedd, och i värsta fall inte får behoven tillgodosedda för att sjuksköterskan inväntar patientens eget initiativ?
Kompletterande material
Om Maslows behovshierarki:

Koltko-Rivere, M. E. (2006). Rediscovering the later version of Maslow’s hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. Review of General Psychology, 10(4), 302-317.

Westlund, P., & Sjöberg, A. (2010). Antonovsky inte Maslow. Stockholm: Gothia fortbildning

Omvårdnadsteorier:

Virginia Henderson

Ahtisham, Y., & Sommer, J. (2015). Integrating nursing theory and process into practice; Virginia’s Henderson Need Theory. International Journal of Caring Science, 8(443-450). Retrieved from 

Harder, I. (2000). I Virginia Hendersons fodspor: sygepleje ud fa grundlaeggende behov. Sygeplejersken, 100(44), 20-27. 

Henderson, V. A. (1970). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Stockholm: SSF:s förlag.

Dorothea Orem

Cavananagh, S. J. (1991). Orem’s model in action. London: Macmillan.

Orem, D. (2003). Self-care theory in nursing. New York: Springer.

Omvårdnadsforskning som tar upp olika behov:

Bloomfield, J., & Pegram, A. (2012). Physical healthcare needs: oral hygiene in the mental health setting. Mental Health Practice, 15(6), 32-38.

Broadbent, E., Kydd, R., Sanders, D., & Vanderpyl, J. (2008). Unmet needs and treatment seeking in high users of mental health services: roles of illness perception. Australian and New Zeeland Journal of Psychiatry, 42(2), 147-153

Davies, E. L., Gordon, A. L., Pelentsov, L. J., & Esterman, A. J. (2019). The supportive care needs of individuals recovering from first episode psychosis: A scoping review. Perspectives in Psychiatric Care, 55(1), 6-14.

Fagerström, L. (1999). The patient’s caring needs. To understand and measure the unmeasurable. Vasa: Åbo Akademi University Press (Doctoral Dissertation, Departement of Caring Science).

Roden, J. (2004). Revisiting the Health Belief Model: Nurses applying it to young families and their health promotion needs. Nursing and Health Sciences, 6(1), 1-10. 

Tay, L., & Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 101(2), 354-365. 

Läroböcker i omvårdnad:

Blix, E. S., & Breivik, S. (2006). Basisbok i sykepleie : om menneskets grunnleggende behov. Bergen: Fagbokforlaget.

Brager, E., & Wisloff, D. S. (1992). Så lenge vi lever: bruksbok for helsearbeidere i möte med åndelige behov. Lillehammer: Cappelen.

Gabrielsson, S., & Ehneborn Looi, G.-M. (2017). Att se och möta individuella behov: introduktion till omvårdnad i psykiatrisk vård och omsorg: Stockholm: Books on Demand.