Lärare: Tema 15

Smärta

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva bio-psyko-sociala aspekter av patientens smärtupplevelse
  • Reflektera över vilken betydelse ditt förhållningssätt som sjuksköterska har för patienters smärtupplevelse

Steg 2

  • Reflektera över bio-psyko-sociala aspekter av smärta i relation till specifika problem

Detta tema kan lämpligen studeras parallellt med annan undervisning av smärta och smärtbehandling. I relation till steg 1 kan detta exempelvis ske i samband med undervisning på en övergripande och generell nivå, medan steg 2 kan rikta uppmärksamheten mot olika typer av smärta i relation till specifika diagnoser eller kliniska kontext.

Välj case som passar inom den aktuella kursen. De kan exempelvis vara i form av skrivna vinjetter, filmklipp eller att studenterna förberett sig genom att läsa någon självbiografisk text där smärta står i fokus. Studenterna förbereder sig inför undervisningen genom att sätta sig in i dessa samt i kapitel 15 i Psykologi för sjuksköterskor.

Attityder till smärta

Studier visar att det är viktigt att sjuksköterskestudenter inte bara har kunskap om smärta. Deras attityder har också betydelse. Därför är det viktigt att tillsammans med studenter reflektera över hur man ser på smärta, och vad studenterna tänker om hur patienter upplever och ger uttryck för smärta. Här kan det vara lämpligt att reflektera över olika typer av smärta och i förhållande till olika diagnoser, gärna med stöd av case. Fortsätt den gemensamma diskussionen i relation till avsnittet om “sjuksköterskan som grindvakt”  och problematisera på vilket sätt sjuksköterskans förhållningssätt kan ha betydelse för patientens smärtupplevelse.

Hur påverkas vi av smärta?

Studenterna diskuterar case i grupper i relation till följande frågeställningar:

  1. Hur kan smärtan förstås i relation till ett bio-psyko-sociat perspektiv?
  2. Hur är det för personen? Hur upplevs smärtan?
  3. Hur förmedlar personen smärtan till andra? Hur kan det tänkas påverka samspelet med andra människor?
  4. Hur reagerar studenterna som vårdare på dessa uttryck för smärta?

Här kan man lämpligen summera intrycken från de olika grupperna, som antingen kan presentera olika infallsvinklar på samma case eller nyansera förståelsen utifrån att de har olika case.

Fortsätt diskussionen genom att reflektera över hur det egna förhållningssättet kan påverka patientens smärtupplevelse på gott och ont.

Kompletterande resurser
Vill du veta mer om sjuksköterskestudenters förståelse för smärta:

Chow, K. M., & Chan, J. C. Y. (2015). Pain knowledge and attitudes of nursing students: A literature review. Nurse Education Today, 35(2), 366-372.