Lärare: Tema 7

Att bemästra sin tillvaro

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva grunddragen i inlärningsteori och hur den kan hjälpa oss att förstå till synes irrationella handlingar som rationella.
  • Reflektera över vilken betydelse människans strävan efter att tillskriva sina erfarenheter mening har för hur personen uppfattar situationer/erfarenheter kopplade till hälsa, ohälsa och omsorg.

Steg 2

  • Tillämpa grundprinciper om inlärning och meningsskapande på ett case

Kort och långsiktiga konsekvenser

Övningen syftar till stödja studenternas reflektion över meningsskapande och kort- och långsiktiga konsekvenser med utgångspunkt i egna erfarenheter, och att samtala om detta med patienter. Under övningen fyller studenterna i ett arbetsblad. Inspirationen är hämtad från kognitiv beteendeterapi (KBT) (kognitiv adferdsterapi) och synliggör sambandet mellan människors sätt att tänka, känna och handla och de konsekvenser handlingarna får.

I den här filmen ser du exempel på hur man kan fylla i blanketten. Gör gärna egna exempel utifrån din kontext, eller se den här filmen tillsammans med studenterna innan de gör övningen.

I klassrummet tas utgångspunkt antingen i något studenterna själva har egen erfarenhet av, en casebeskrivning eller i rollspel utifrån en situation/problematik som är relevant i relation till den utbildning lektionen är en del av.  Beroende på klassens storlek och vilka färdigheter studenterna har sedan tidigare kan de 1) öva två och två i rollspel (eller utifrån något eget beteende de vill förstå och förändra), 2) diskutera i mindre grupper eller helklass utifrån case.

Följ upp övningen, såväl för att se vad som skapat utmaningar i arbetssättet och för att uppmärksamma

  • 1) hur personens sätt att tänka och förstå situationen leder fram till vissa beteenden,
  • 2) hur de kortsiktiga konsekvenserna av dessa beteenden fyller en funktion,
  • 3) hur de långsiktiga konsekvenserna skapar problem, och 4) diskutera hur man skulle kunna hjälpa personen att bryta de onda cirklarna.

Diskutera hur ni mot bakgrund av övningen och den kunskap studenterna inhämtat om såväl scheman och beteenden som assimilation och ackommodation kan förstå varför patienter ibland har svårt med det som Orem talar om i termer av “egenvård”, eller det Roy talar om som adaption.

Gå vidare och diskutera vilken betydelse andra människor har såväl för att vi “gör som vi gör”, och för att vi skall förändra saker och ting. Hur kan omgivningen hjälpa eller stjälpa? På vilket sätt kan man bygga in stöd från andra när man vill förändra sina beteenden? Och hur kan det komma sig att omgivningen kanske inte är så hjälpsam som man skulle önska?

 

Reflektion utgående från film/text

Se film eller läs en text med anknytning till ett område som är aktuellt för utbildningen och reflektera över hur man kan förstå det personen/personerna gör med utgångspunkt i kapitel 7 i boken. Inom psykiatrisk vård (ungdomar som skadar sig själv) finns t ex filmen Ida’s Diary https://www.indiefilm.no/idas-diary . Filmen är på norska, men det finns svensk undertext.

Kompletterande material

Berge,T. & Repål,A. red., (2014)Håndbok i Kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Linton, S. J., & Flink, I. (2011). 12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Stockholm: Natur & Kultur.

Wiklund Gustin, L. (2012). KBT i omvårdnadsarbetet. Om meningsskapande i gemenskap. Lund: Studentlitteratur.