Lärare: Tema 5

Perception

N

Lärandemål

Steg 1

  • Visa förståelse för perceptionens betydelse för personens upplevelse av hälsa, ohälsa och vård
  • Diskutera organisationsprinciper och vilken betydelse de har för sjuksköterskans kliniska blick

Steg 2

  • Identifiera fokala, kontextuella och residuala stimuli i en omvårdnadssituation samt reflektera över perspektivets betydelse för hur situationen uppfattas av de berörda personerna

Uppmärksamhetsövning

Se detta filmklipp tillsammans och följ instruktionerna som ges i filmen.

Klippet bygger på ett experiment som först gjordes av Simon och Chabris (1999). Det illustrerar inte bara att vi kan fokusera vår uppmärksamhet i en specifik situation, utan också hur denna fokusering kan göra att vi missar väsentlig information.

Reflektera över filmklippet i relation till kapitel 5 och egna erfarenheter. Tag speciellt fasta på fördelar och utmaningar som detta kan innebära i vårdsituationer, och vad man kan göra som sjuksköterska för att inte missa väsentlig information och/eller fastna i detaljer.

Reflektera över hur omvårdnadsteorier (och andra teorier) kan vara till stöd i samband med kliniska observationer.  Hur kan teorier hjälpa oss att organisera kliniska observationer? På vilket sätt kan de skapa hinder?

Skapa ett observationsprotokoll i relation till någon teori som är aktuell i utbildningen i övrigt och knyta undervisningen till metodstudier om vetenskapliga observationer.

Olika perspektiv

  • Använd dessa bilder, eller sök egna som bättre passar det kontext du undervisar i.
  • Be studenterna att beskriva situationen på bilden och lyfta fram hur den kan uppfattas på skilda vis beroende på det perspektiv personen har (patient/närstående/vårdare) samt relatera detta till sina kunskaper om perception. Vad kan göra att man lägger märke till olika saker?
  • För studenter på avancerad nivå/vidareutdanning kan man med fördel addera ytterligare ett moment i övningen, nämligen att identifiera möjliga stimuli i situationen med utgångspunkt i omvårdnadsteoretikern Calista Roy’s beskrivning av stimuli som fokala, kontextuella & residuala (för en kort beskrivning, se http://nursingtheories.weebly.com/sister-callista-roy.html, i övrigt under “kompletterande material”).

Förslag till diskussions / essäuppgifter

  • Vilken betydelse har perceptionen för sjuksköterskans kliniska blick, dvs förmågan att i kliniska situationer observera och känna igen mönster?
  • Hur påverkas patientens perception av t ex smärta och/eller ångest? Vilka konsekvenser får det för omvårdnaden?
Kompletterande material
Chabris, D. & Simons, C. (2010). The Invisible Gorilla: How our intuitions deceive us. New York: Random House

Phillips, K. D. (2010). Roy’s Adaption Model in nursing practice. Nursing Theory, Utlization & Application. M. Alligood. Maryland Heights, MO, Mosby Elsevier: 309-335

Roy, C. (2009). The Roy adaption model (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ, Pearson.

Villareal, E. (2003) Using Roy’s Adaptation Model when caring for a group of young women contemplating quitting smoking- Public Health Nursing, 29(5); 337-384. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1525-1446.2003.20506.x/abstract

Dawson, S. (1998) Pre-amputation assessment using Roy’s Adaptation Model, British Journal of Nursing, 7(9);536-542. https://doi.org/10.12968/bjon.1998.7.9.5696

http://currentnursing.com/nursing_theory/Roy_adaptation_model.html

http://www.nursing-theory.org/nursing-theorists/Sister-Callista-Roy.php