Lärare: Tema 10

Från vaggan till graven

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva olika utvecklingsteman som är centrala under olika perioder i en människas liv

Steg 2

  • Diskutera vilken betydelse personens ålder och mognad kan ha i relation till val av omvårdnadsaktiviteter/interventioner och hur dessa kan introduceras och utformas i samråd med patienten

Utmaningar genom livet

Varje grupp får ansvar att beskriva vad de vet om utvecklingen i en viss ålder (alternativt, ansvara för ett visst teoretiskt perspektiv) och presentera det för de övriga tillsammans med ett case där en person i aktuell ålder är patient. Caset skall illustrera något som är ålderstypiskt, samt att studenterna också skall ha förberett en diskussionsfråga kopplad till sjuksköterskans omvårdnad av patienten och hur den bör beakta  utvecklingsnivå och utmaningar kopplade till en speciell ålder. Här kan man exempelvis reflektera över

  • behov av stöd från närstående
  • behov av stöd från vårdare
  • hur förmedla information
  • utmaningar kopplade till de utvecklingsuppgifter en personi en viss ålder står inför

Mot bakgrund av reflektionen skall studenterna sedan föreslå adekvata omvårdnadsåtgärder. Dessa kan med fördel (Nivå 2) evidensbaseras genom att studenterna söker vetenskaplig litteratur som grund för den föreslagna åtgärden, presenterar åtgärden och varför den är relevant i relation till caset.

Kompletterande material