Lärare: Tema 12

Hälsa

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva innebörden av ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa
  • Reflektera över sin egen hälsa med stöd av hälsopsykologiska teorier

Steg 2

  • Jämföra omvårdnadsteoretiska och hälsopsykologiska perspektiv på hälsa

Hälsopsykologi – vad får oss att må bra?

Förberedelser: I tillägg till kapitel 12 i Psykologi för sjuksköterskor reflektera över vad som är viktigt för att man själv skall uppleva hälsa utgående från det formulär som finns tillgängligt i tema 12

Om man arbetar parallellet med omvårdnadsteorier kan studenterna också läsa någon/några av dessa med fokus på hur teorin beskriver hälsobegreppet. 

I klassrummet:
Studenterna sitter tillsammans i grupp, och gör på t ex blädderblock eller whiteboard en lista med exempel på sådant som är viktigt för deras egen upplevelse av hälsa.

Gå gemensamt igenom olika faktorer som ur ett hälsopsykologiskt perspektiv uppfattas ha betydelse för hälsan  (de som finns som rubriker i studenternas formulär) och kom överens om symboler för dessa.

Cirkulera mellan tavlorna och identifiera olika typer av faktorer. Är klassen stor kan man lämpligen ha åtta grupper och alla identifierar först t ex “mening med livet och förmåga till självtranscendens” på den lista de ställs inför. Därefter sker en gemensam diskussion i klassrummet om hur studenterna resonerat och varför detta uppfattas höra samman med livets mening/självtranscendens. Förslagsvis kan t ex grupp 1 ha huvudansvar för att koppla till teorin här, och de övriga grupperna kommer med inspel på deras reflektion utifrån de tavlor de står vid. Grupp 2 har sedan huvudansvar för reflektion runt känsla av sammanhang osv. Är klassen liten kan varje grupp ansvara för två eller fler faktorer.

När alla faktorer har gåtts igenom, reflektera gemensamt över hur samspelet mellan faktorerna kan påverka en pesons hälsa.

Fördjupning

Om  någon/några omvårdnadsteorier tas upp i utbildningen kan man också

1) utveckla ovanstående diskussion i relation till omvårdnadsteoretiska definitioner av hälsa

2) diskutera omvårdnadsteorin/teoriernas syn på hälsa i relation till hälsopsykologiska teorier. Hur förhåller sig hälsopsykologi till omvårdnasteorins definition av hälsa? 

 

Kompletterande material
En möjlighet att utveckla detta är att integrera undervisningen med tema 16, sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Då kan denna övning kompletteras med övningen i tema 16, och förståelsen av vad hälsa innebär speglas mot riktlinjer för hälsofrämjande arbete.